was successfully added to your cart.

我隻狗唔俾醫生埋身,VetNX啱哂我!

By Thursday March 9th, 2017Testimonials

尋晚我試咗,因為隻仔成日朝早嘔黄胆水。李醫生好有經驗,可以明確講出原因及提議改善方法。其實我覺得呢個平台好好,可以免除大費周章咁帶小朋友去睇醫生,尤其是我呢隻仔唔俾醫生埋身嘅就更加需要呢個平台。有需要嘅朋友試吓啦!

– Fanny Lai